Allmänna villkor

Rabattavtal – TMF, Trä och Möbelföretagen

Version:2015-01-01

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor reglerar all användning av de tjänster och funktioner som presenteras på denna hemsida.

Rabattavtal – TMF framförhandlar och underhåller inköpsavtal i egen regi eller genom tredje part. Rabattavtalen erbjuds medlemsföretag i TMF.

Rabattavtal – TMF är inte en juridisk part i de köp av varor och tjänster som kan fullföljas genom de presenterade rabattavtalen.

2. Utställare av allmänna villkor

Rabattavtal – TMF är ett varumärke som ägs av TMF och sköts av Sådenäs AB med organisationsnummer 556852-8326. Ansvarig utgivare av Rabattavtal – TMF och utställare av dessa allmänna villkor är Sådenäs AB.

3. Rättighet att nyttja tjänsten

Tjänsten kan användas enbart av de företag som är medlem i TMF.

4. Avtalets parter

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Rabattavtal – TMF och dig som användare av rabattavtalen.

På en webbplats samlas TMFs rabattavtal och presenteras med alla eller delar av de speciella villkor för köp och leverans som har framförhandlats. Dessa speciella villkor gäller för dig som kund till leverantör vid nyttjande av ett rabattavtal. Övriga villkor som inte omfattas av de speciella villkor som framförhandlats är alltid leverantörens egna och ordinarie villkor för köp och leverans (läs mer under punkten 8).

5. Avtalstid

Användaren får nyttja tjänsten under den tid denne tillgjort sig denna rätt, enligt punkt 3.

6. Avslut

Användaren kan när som helst avsluta nyttjandet av denna webbplats.

7. Kostnad

Tjänsten är kostnadsfri för användare som är berättigade att använda tjänsten.

8. Användares relation till leverantör

Användare genomför köp direkt hos de leverantörer som presenteras i tjänsten. Valet att använda tjänstens leverantörer sker alltid på användarens till fullo egna initiativ och ansvar. Det är användarens skyldighet att införskaffa tillräcklig information om leverantören, dess produkter och tjänster samt dess övriga köp och leveransvillkor som föreligger före nyttjande av ett inköpsavtal sker. Vare sig Sådenäs AB eller TMF har del i den juridiska relation mellan användare och leverantör som uppstår vid köp, eller kan belastas för ansvar för inköpsavtalens leverantörers produkter, tjänster eller utförande.

9. Informationsskyldighet vid förändringar i leverantörsavtal

De framförhandlade speciella villkor som presenteras kan förändras när som helst över tid. Det är användarens ansvar att inför varje köp införskaffa information leverantören. TMF och Sådenäs AB friskriver sig för felskrivningar eller ej uppdaterad information, prisuppgift och information i leverantörs produktblad.

10. Medlemsorganisation

TMF, Trä och Möbelföretagen
Box 55525
102 04 Stockholm

11. Administratör

Sådenäs AB
Biblioteksgatan 1
111 45 Stockholm

KUNDTJÄNST FÖR RABATTAVTALEN: kundtjanst@tmfrabatt.se
FÖR ÖVRIGA FRÅGOR KONTAKTA: TMF – Trä- och Möbelföretagen    Storgatan 19, Box 55525, 102 04 Stockholm    info@tmf.se    08‑762 72 50