Användarvillkor

Användarvillkor för nyttjande av TMFs tjänst och webbportal.

2024-01-01

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor reglerar all användning av de tjänster och funktioner som presenteras på denna hemsida och under varumärket TMF Rabatt.

TMF Rabatt framförhandlar och underhåller ramavtal för inköp, så kallade inköpsavtal (vidare kallat tjänst) till förmån för företag som är medlem (vidare kallade användare).

TMF Rabatt är inte en juridisk part i de köp av varor och tjänster som kan fullföljas genom de presenterade inköpsavtalen.

2. Utställare av allmänna villkor

TMF Rabatt är ett varumärke som ägs av Trä- och Möbelföretagen och drivs av Sådenäs AB med organisationsnummer 556852-8326. Ansvarig utgivare av TMF Rabatt och utställare av dessa allmänna villkor är Sådenäs AB.

3. Rättighet att nyttja tjänsten

Tjänsten kan användas enbart av de företag som är medlemmar i TMF.

4. Avtalets parter

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan TMF Rabatt och användaren.

TMF Rabatt presenterar framförhandlade inköpsavtal och de speciella villkor för köp och leverans på dessa inköpsavtal som framförhandlats. Dessa speciella villkor gäller för användaren vid nyttjande av ett inköpsavtal. Övriga villkor som inte omfattas av de speciella villkor TMF Rabatt framförhandlat är alltid leverantörens ordinarie villkor för köp och leverans (läs mer under punkten 9).

5. Avtalstid

Användaren får nyttja tjänsten under den tid denne är medlem i TMF.

6. Avslut

Användaren kan när som helst avsluta nyttjandet av tjänsten. Om användare har avropa ett inköpsavtal som kräver ett tidsbundet abonnemang är användaren alltid bunden till det avtal användaren ingått med leverantören.

7. Kostnad

Tjänsten är kostnadsfri.

8. Användares relation till leverantör

Användare genomför köp direkt hos de leverantörer som presenteras i tjänsten. Valet att använda tjänstens leverantörer sker alltid på användarens till fullo egna initiativ och ansvar. Det är användarens skyldighet att införskaffa tillräcklig information om leverantören, dess produkter och tjänster samt dess övriga köp och leveransvillkor som föreligger före nyttjande av ett inköpsavtal sker. Vare sig TMF Rabatt eller TMF har del i den juridiska relation mellan användare och leverantör som uppstår vid köp, eller kan belastas för ansvar för inköpsavtalens leverantörers produkter, tjänster eller utförande.

9. Informationsskyldighet vid förändringar i inköpsavtal

De framförhandlade speciella villkor som presenteras kan förändras över tid. Det är användarens ansvar att inför varje köp införskaffa information från TMF Rabatt om huruvida villkor har ändrats eller ej. Detta kan ske genom notis eller nyhet på tjänstens hemsida, eller genom att ställa direkt fråga till TMF Rabatt kundtjänst. TMF Rabatt friskriver sig från ansvar där leverantörer undlåtit att informera TMF Rabatt om ändringar i avtalsvillkoren.

10. Medlemsorganisation

Trä- och Möbelföretagen
Box 55525
Storgatan 19, 102 04 Stockholm